ArbodienstverleningProcesbegeleidingArbeidsdeskundig adviesMobiliteitOnze werkwijze

Arbodienstverlening

PCA ondersteunt organisaties bij het inrichten en het in stand houden van hun arbobeleid, waarbij een deugdelijk basiscontract van wezenlijk belang is.

In Nederland is er is een grote diversiteit aan contracten tussen arbodienstverleners, bedrijfsartsen en werkgevers. Arbodienstcontracten zijn vaak onvolledig of bevatten onvoldoende voorzieningen, wat kan leiden tot ontoereikende arbozorg. Meer aandacht voor preventie is nodig. De overheid heeft daarom het basiscontract geïntroduceerd.

Het basiscontract stelt minimumeisen aan het contract tussen arbodienstverleners en werkgevers. Dit zijn rechten en plichten voor de werkgever, werknemer en de bedrijfsarts. Uiteraard blijft de mogelijkheid bestaan om meer te doen. Hiervoor kunnen maatwerkafspraken worden gemaakt.

Het basiscontract heeft meer aandacht voor preventie en verbetert de kwaliteit van de arbodienstverlening. Het biedt werkgevers en alle andere betrokken partijen duidelijkheid en geeft meer waarborgen aan werknemers.

 

Uw casus bespreken

Procesbegeleiding

PCA is hét expertisecentrum op het gebied van verzuim en de begeleiding van het bijbehorende proces. PCA wordt ingezet bij complexe en schijnbaar vastgelopen casussen of bij casussen waarbij de kosten voor de werkgever of de verzekeraar uit de hand dreigen te lopen.

Wij zorgen met onze professionaliteit voor duidelijkheid in de situatie en helpen u een oplossing te vinden. Volgens een beproefd concept wordt eerst een grondige analyse gemaakt van het proces tot dat moment, om vervolgens aan de hand van een concreet plan van aanpak de situatie vlot te trekken.

Soms is een enkel gesprek voldoende, maar heel vaak is aanvullend onderzoek nodig. PCA beschikt naast de juridische kennis, over specialisten op het vlak van arbeidsgeneeskunde, A&O psychologen, een verzekeringsarts en een arbeidsdeskundige. Indien nodig kunnen we ook andere specialisten snel inschakelen.

Naast procesbegeleiding kan PCA u ook helpen om de dienstverlening van uw Arbodienst te optimaliseren naar uw behoefte en op deze wijze een effectief gezondheidsbeleid te voeren.

 

Uw casus bespreken

Arbeidsdeskundig advies

PCA levert na gedegen onderzoek een onafhankelijk arbeidsdeskundig re-integratieadvies.

Bij arbeidsongeschiktheid van de werknemer kan de vraag rijzen of terugkeer in het eigen werk, dan wel passend ander werk binnen de organisatie mogelijk is.  Belangrijk is om hierover zo snel mogelijk duidelijkheid te krijgen.  Maar al te vaak gaat er in het eerste en tweede ziektejaar veel kostbare tijd verloren, omdat er geen actie wordt ondernomen of er worden verkeerde interventies ingezet. Het arbeidsdeskundig re-integratieadvies is bij uitstek het middel om tijdverspilling, of erger… sancties, te voorkomen.

Het arbeidsdeskundig re-integratieadvies van PCA biedt werkgever en werknemer een duidelijk inzicht in de situatie, in de beperkingen en mogelijkheden van de werknemer en biedt een concreet plan van aanpak om de werknemer zo spoedig en passend mogelijk te re-integreren.

 

Mobiliteit

PCA kan zowel ondersteunen bij re-integratie in spoor 1 (eigen werkgever) als re-integratie spoor  2 (andere werkgever). Bovendien kan re-integratie in spoor 1 alsnog uitmonden in re-integratie spoor 2, als de terugkeer bij de eigen werkgever mislukt.

Wat ook de reden is, op enig moment blijkt dat voor de werknemer re-integratie op de oude werkplek niet meer mogelijk is. Soms is terugkeer bij de oude werkgever helemaal uitgesloten. Bijvoorbeeld omdat het soort werk waarvoor de werknemer nog wèl geschikt is bij de oude werkgever niet bestaat, of omdat de omstandigheden bij de oude werkgever er zodanig zijn, dat een succesvolle terugkeer niet te verwachten is. In dat geval zal PCA samen met de werknemer op zoek gaan naar een andere werkgever.

Mobiliteit kort samengevat:

 • Spoor 1 – Wij begeleiden u en de medewerker bij werkhervatting in eigen werk of ander werk bij u.
 • Spoor 2 – Wij begeleiden uw medewerker naar een andere werkgever.
 • Spoor 3 – Wij begeleiden dossier vanuit het eigen risicodragerschap (10 jaar dossiers)
 • Letselschade – Arbeidsbemiddeling ten behoeve van letselschadezaken

 

Uw casus bespreken

Onze werkwijze

De specialisten van PCA stellen per casus een doel, dat met u wordt afgestemd. De wijze van hoe we dat doen?

 

spoor 1-2

Risico’s

Loonsanctie, Het is mogelijk dat het UWV geen beslissing neemt op de WIA-aanvraag, omdat onvoldoende aan re-integratie in spoor 1 en/of spoor 2 is gedaan. Het UWV kan dan een loonsanctie opleggen van maximaal 1 jaar. 

Bestaande wettelijke taken Werkgevers zijn wettelijk verplicht om zich door deskundigen (de bedrijfsarts, veiligheidsdeskundige, arbeidshygiënist en/of de arbeids- en organisatiedeskundige) te laten bijstaan bij het uitvoeren van de volgende taken:

 • Ziekteverzuimbegeleiding
 • Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E)
 • Periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO)
 • Aanstellingskeuring

PCA helpt u
door het proces

van verzuim tot ontslag:

 • Procesbegeleiding
 • Bemiddeling verzuim / ontslag
 • Arbeidsjuridische begeleiding
 • Loopbaanonderzoeken
 • HRM advies en begeleiding

Wilt u meer weten over PCA:

Kennismaking