Direct een boete zonder basiscontract arbodienstverlening

Delen is Social!

Dat met de wijzigingen van de Arbowet juli jl. het het basiscontract verplicht is geworden, weten de meeste werkgevers nu wel.

Diegenen die nog geen contract hadden met een arbodienst of bedrijfsarts zullen al stappen genomen hebben, of hier mee bezig zijn, om hun arbobeleid zo snel mogelijk in orde en up-to-date te krijgen. Niet alleen omdat dat wettelijk verplicht is maar ook omdat de meeste werkgevers gewoon graag goede werkgevers willen zijn.

U kunt nu al een flinke boete krijgen

Een andere, heel belangrijke reden om uw arbobeleid snel op orde te krijgen is natuurlijk financieel: u kunt direct een flinke boete krijgen als uw arbobeleid niet aan de wettelijke eisen voldoet.

De Inspectie SZW gaf altijd al boetes bij overtreding van de regels, dat is niks nieuws. En sinds 2016 heeft de SZW besloten meer te gaan sturen op de maatschappelijke effecten van haar werk en wil deze effecten dus ook voor iedereen duidelijker zichtbaar te maken. Het aantal inspecties (en boetes) zegt namelijk weinig over het uiteindelijke effect van die inspecties.

Tegenwoordig benoemt SZW per programma de bedoelde effecten en resultaten. SZW hoopt daarmee te bereiken dat het uitvoeren van inspecties en het uitdelen van boetes direct leidt tot minder overtredingen. Goed gedrag doet immers goed volgen, is de gedachte hierachter.

Maar wist u ook dat sinds 15 augustus jl. het boetebeleid van de SZW (voorheen de Arbeidsinspectie) wéér is aangescherpt? En dat u na ingang van de beleidsregel boetebesluit (direct) een boete opgelegd krijgt als uw nieuwe basiscontract niet aan de wettelijke eisen voldoet? Dat is ook zo als in het basiscontract geen afspraken zijn gemaakt over de ondersteuning van de werkgever (door de arbodienst of bedrijfsarts) bij diens verzuimbeleid.

Bedrijven met groot risico op overtreding het eerst aangepakt

De bedoeling is de Inspectie SZW zo efficiënt mogelijk in te zetten, waarbij zij zich vooral richt op bedrijven met een groot risico op overtreding, dat wil zeggen: bedrijven in branches waar de overheid arbeidsmarktfraude of grote risico’s voor veiligheid en gezondheid van de werknemers verwacht.

Verder doet SZW onderzoek naar aanleiding van klachten en arbeidsongevallen. In het geval van ziekenhuisopname, blijvend letsel of overlijden door een bedrijfsongeval moet de werkgever dit melden aan de Inspectie SZW. Het doel van dit onderzoek is de oorzaken van dit soort ongevallen op te sporen, overtredingen op te heffen en zo herhaling te voorkomen.

Ondertussen worden steeds meer data in databases van verschillende diensten aan elkaar gekoppeld en (binnen de wettelijke kaders) gaat de Inspectie de gezamenlijke analysetechnieken verder uitbreiden en ontwikkelen. Op deze manier moet de risicogerichte werkwijze van de dienst steeds meer vorm krijgen. Het gaat namelijk om het (maatschappelijke) effect, niet om het aantal inspecties en de daaruit voortvloeiende uitgedeelde boetes!

Onveilig gedrag op de werkvloer

Een ander belangrijk actueel thema is het streven naar een goede veiligheidscultuur op de werkvloer. Als een bedrijf op papier perfect aan de wettelijke veiligheidseisen voldoet maar werknemers houden zich niet aan die zelfde regels, dan heeft het opstellen ervan weinig zin.

Onveilig gedrag moet worden gecorrigeerd met het doel de werkvloer veiliger te maken voor alle werknemers. Niet alleen leidinggevenden zullen hierin het goede voorbeeld moeten geven. Iedereen dient hieraan mee te werken, niet omdat het verplicht is, maar omdat het voor alle medewerkers belangrijk is veilig en gezond te kunnen werken.

Op wie is de gewijzigde beleidsregel boeteoplegging van toepassing?

De gewijzigde beleidsregel Boeteoplegging is van toepassing op alle nieuwe (basis)contracten die vanaf 1 juli 2017 zijn en worden afgesloten tussen werkgevers en arbodiensten of (geregistreerde) bedrijfsartsen. Vóór 1 juli 2018 moeten alle basiscontracten voldoen aan de nieuwe regelgeving.

Een andere wijziging in de beleidsregel is dat bedrijfsartsen nu ook een boete kunnen krijgen als ze hun verplichtingen, zoals gesteld in de nieuwe Arbowet, niet nakomen. Dit kan bijvoorbeeld gaan om het niet hebben van een klachtenprocedure, of het zonder onderbouwing niet honoreren van een verzoek om een second opinion. In eerste instantie zal bij het niet nakomen van de verplichtingen een waarschuwing worden gegeven.

Bron: Arbokiezer